PKN
  » Ontmoetingskerk » Informatie Ontmoetingskerk 
Protestantse Gemeente Enschede
Informatie Ontmoetingskerk Informatie Ontmoetingskerk

Kerkdienst:: Zondagmorgen om 10.00 uur. Zie ook het maandoverzicht  kerkdienstenpagina

Adres kerkgebouw: Ontmoetingskerk, Varviksingel 139, 7512 EK Enschede.
Telefoon kerkgebouw: 053-4311568
Telefoon kerkelijk buerau: 053-4314464
Ingang Ontmoetingskerk: Dr. Wagenaarstraat 6


Predikanten:
Ds E. Sonneveld, tel. 06 48838079, e-mail:
Ds H.J. Siebert, tel. 06 44864808, e-mail:
Ds J. Zuurmond, tel. 4359334, e-mail:

Ds R. Vissinga, tel. 038 2000327, 06-29273290,  e-mail: 

Bij geen gehoor zijn predikanten bereikbaar onder het algemene nummer: 06 53895889

Scriba: Mw. Hettie van Vliet,  Postadres: Varviksingel 139, 7512 EK Enschede. e-mail:

Kosters: Gerry Ophuis en Wim Veldman. e-mail: 
 

Ontmoetingskerk dagelijks open
Vanaf 4 januari 2016 is de Ontmoetingskerk van 10.00 tot 16.00 uur geopend.
Er is gebleken dat er genoeg gastvrouwen en gastheren zijn om dat te realiseren. Er is een rooster gemaakt van 10.00 tot 13.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Dat is ingevuld door personen die dan beschikbaar zijn. We gaan dat nu eerst eens drie maanden doen en kijken hoe dat gaat. Overigens: als u dat ook wilt, kan dat. De coördinatie van de open kerk ligt bij Corry van de Sijs en Karst Hendriks. Daar kunt u dan contact mee opnemen.
 
Bereikbaarheid Protestantse Gemeente
Voor alle administratieve en financiële zaken belt u met het kerkelijk bureau tijdens hun openingsuren: tel: 053-4314464.
Voor alle andere kerkelijke vragen belt u de Ontmoetingskerk, tel: 053-4311568. Die is bereikbaar elke dag van maandag tot en met vrijdag van 10.00 -16.00 uur.
De kerk is op diezelfde uren open. Ook de deuren van het stiltecentrum staan open.

 
Veelgestelde Vragen Veelgestelde Vragen

DRINGEND

. Ik heb heb een dringende vraag in verband met nood, ziekte of overlijden.   >Antwoord

BEZOEK  >Antwoord
  
• Ik zou graag huisbezoek ontvangen.

MOMENTEN IN HET LEVEN   >Antwoorden
• Ik wil mijn kind laten dopen.
• Ik wil belijdenis van mijn geloof doen.

• Wij willen trouwen.
• Wat is een kerkelijke uitvaartdienst?

LIDMAATSCHAP   

• Ik ben lid van de Protestantse Kerk en kortgeleden verhuisd naar Enschede. Wat moet ik doen? >Antwoord
• Ik ben géén lid van de kerk, maar voel mij wel met de kerk verbonden. Kan ik dan toch meedoen? >Antwoord

KERKDIENSTEN  >Antwoorden
• Ik wil een kerkdienst bijwonen. Waar kan dat en hoe laat?
• Ik heb zelf geen vervoer. Wie wil mij naar de kerk brengen? 

ADMINISTRATIE EN FINANCIËN
• Ik wil graag contact over administratieve en financiële zaken.  >kerkelijkbureau
• Ik wil graag een abonnement op het kerkblad. >Kerkelijkbureau
• Ik wil mijn gegevens wijzigen.  >kerkelijkbureau
• Ik heb een financiële vraag. >kerkelijkbureau
• Wat zijn collectemunten en waar kan ik die krijgen?  >Antwoord
• Wat is de Actie Kerkbalans?  >Antwoord
Hoeveel is er toegezegd voor Kerkbalans?  >Antwoord
Ik heb vragen over mijn Kerkbalans bijdrage.  >kerkelijk bureau 

DE KERKELIJKE ORGANISATIE
 Wie is mijn wijkpredikant?  >Antwoord
• Wat is de Diaconie?
  >Antwoord
• Wat zijn ouderlingen en diakenen  >Antwoord
.
 Wat zijn kerkrentmeesters?   >Antwoord

MEEDOEN (klik voor informatie op de vraag/opmerking en klik nogmaals om te sluiten)

Heel praktisch meedoen
Op verschillende terreinen kunt u binnen de protestantse gemeente Enschede meedoen maar ook binnen uw wijkgemeente bestaan veel werkgroepen waarvoor u zich kunt aanmelden. Kijk voor meer informatie op de websites van uw wijkgemeente of neem contact op met het kerkelijk bureau.
 
Meedoen in het huisbezoek
In nagenoeg alle wijken binnen de gemeente bestaat wel een werkgroep "Pastoraat". Deze werkgroep bestaat uit een aantal gemeenteleden die op vrijwillige basis een huisbezoek doen bij gemeenteleden of op verzoek komen.Deze vrijwilligers zijn geen officiële ambtsdragers doch hebben wel een geheimhoudingsplicht.
 
Meedoen in het diaconaat
Wordt nog ingevuld.
 
Meedoen in de liturgie
Wordt nog ingevuld.
 
Meedoen in het bestuur
Wordt nog ingevuld.
 
Financieel bijdragen
Notariële schenking

Door de drempel aan de voet en het maximum aan de top is dus niet het gehele bedrag van uw jaarlijkse bijdrage aan de kerk aftrekbaar.
Dat is wél het geval als u kiest voor een andere methode om de jaarlijkse bijdrage aan de kerk over te maken, namelijk middels een notariële schenking. Hierbij geldt het volgende:

 1.U verplicht zich gedurende een periode van minimaal vijf jaar een bepaald bedrag te schenken aan de kerk. Eigenlijk vult u al voor een periode van vijf jaar het formulier van de Actie Kerkbalans in. Dat betekent niet dat deze actie de komende vijf jaar uw deur voorbijgaat. U kunt op het formulier echter invullen dat u de bijdrage al hebt toegezegd bij notariële akte.

 

2.Zou u tijdens de periode van vijf jaar stoppen met de toegezegde bijdrage, bijvoorbeeld omdat u naar een andere plaats verhuist, dan vervallen de (extra) fiscale voordelen en kunnen ook de (extra) fiscale voordelen over het afgelopen deel van de 5-jaars periode worden teruggedraaid. U komt dan weer terug op de aftrek die u nu gewend bent voor uw jaarlijkse bijdrage.

 

3.Komt u binnen de periode van vijf jaar te overlijden, dan vervalt de verplichting tot het doen van de jaarlijkse bijdrage. Deze gaat dus niet over op uw erfgenamen. In dit geval vindt ook geen herrekening plaats van de eerder in de 5-jaars periode genoten (extra) fiscale voordelen. Indien u als echtpaar een dergelijke schenking doet kan de notaris u informeren over de gevolgen indien één van beiden komt te overlijden. Bijvoorbeeld over de vraag of de volledige jaarlijkse bijdrage na het overlijden van één van de echtgenoten moet doorlopen of wellicht minder moet worden, omdat ook het inkomen minder wordt.

 

4.Het woord notaris is al gevallen. Nieuwe wetgeving sinds 1 januari 2003 (gelijktijdig ingevoerd met het nieuwe huidige erfrecht) stelt een notariële akte niet meer verplicht bij schenkingen. Echter, de Wet Inkomstenbelasting stelt een notariële akte van schenking nog steeds verplicht!
 

 

Nalaten aan de kerk
Testamenten
Met de nodige schroom brengen wij graag nog onder uw aandacht dat u ook bij testament een bedrag kunt nalaten aan de kerk. Dit kan in de vorm van een legaat (dan heeft de kerk alleen recht op een bepaald bedrag). Ook kunt u de kerk benoemen tot erfgenaam voor uw gehele nalatenschap of een deel daarvan. U kunt ook een bestemming aan het nagelaten bedrag meegeven. Bijvoorbeeld dat het bedrag aan een bepaalde wijkgemeente besteed moet worden of juist moet worden besteed ten behoeve van de algemene middelen. De notaris kan u op dit punt adviseren.
 

 
Over het lidmaatschap van de Protestantse Gemeente Over het lidmaatschap van de Protestantse Gemeente

LID ZIJN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE

Wie gedoopt is, of wie belijdenis heeft gedaan is automatisch lid van de Protestantse Gemeente in haar/zijn woonplaats. Bij verhuizing wordt het lidmaatschap automatisch naar de nieuwe woonplaats overgeschreven. U hoeft daar zelf niets voor te doen.

Mocht u echter in het verleden bezwaar hebben gemaakt tegen de landelijke registratie van uw lidmaatschap, dan zult u zelf de inschrijving in uw nieuwe gemeente moeten verzorgen. Neem in dat geval contact op met het kerkelijk bureau.

Mocht u na verloop van tijd het gevoel hebben dat er iets met uw inschrijving niet in orde is, neem dan ook s.v.p. contact op met het kerkelijk bureau.

VERBONDEN MET DE PROTESTANTSE GEMEENTE

Geen lid van een kerk en er toch helemaal bijhoren
De Protestantse Gemeente Enschede biedt ruime mogelijkheden voor mensen die zich thuis voelen in onze gemeente, maar geen lid zijn van onze kerk. Waar hebben we het dan over?

Verbondenen
Iemand die geen lid is van een kerk, kan toch in onze gemeente worden opgenomen. Hij / zij kan als 'met de gemeente verbonden' worden geregistreerd. 'Verbondenen' zijn mensen die blijk geven van verbondenheid met onze gemeente. Wij merken dat er veel mensen zijn die onze gemeente ervaren als een hechte sociale gemeenschap, waarin zij zich thuis voelen. Mensen die geen lid zijn van een kerk kunnen toch volledig deelnemen aan onze gemeenteactiviteiten, en als 'met de gemeente verbonden' worden geregistreerd.

Aanmelden
Als iemand verbondene wil worden kan hij / zij aanmelden bij het Kerkelijk Bureau.

GASTLID VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE

Ook mensen die lid zijn van een andere kerk en willen meeleven / meedoen met onze gemeente kunnen daarvoor alle ruimte krijgen. Leden van andere kerken kunnen als gastlid worden ingeschreven. Gastleden blijven gewoon lid van hun eigen kerk, maar worden ook lid van onze gemeente. Als gastlid hebben zij dezelfde rechten en plichten als 'gewone' leden.

Een gastlidmaatschap is interessant voor mensen die op een zodanige afstand wonen van hun eigen kerk dat geregelde deelname aan een kerkdienst en aan het kerkelijke leven in hun eigen kerk bezwaarlijk is. Een gastlidmaatschap is ook interessant voor iemand die door huwelijk of een andere levensverbintenis met een lid van onze gemeente verbonden is. In een gemengd huwelijk kan een gastlidmaatschap de onderlinge band versterken.
Elk lid van een andere kerk kan een gastlidmaatschap aanvragen. Door de oecumene zijn veel drempels tussen kerken lager geworden en zijn meer mensen bereid om bij elkaar in de keuken te kijken. Onze gemeente is een gastvrije gemeente, die een thuis wil bieden aan mensen uit andere kerken.

Aanmelden
Als iemand gastlid of verbondene wil worden kan hij / zij aanmelden bij het Kerkelijk Bureau.

 
 
 

Inloggen


 

INDEXPAGINA
Bekijk alle onderwerpen
 
Activiteitenagenda
Bekijk onze activiteiten
Of geef hier een activiteit op
 
Onze kerkgebouwen

 
Kerkelijk Bureau
Openingstijden:
maandag t/m donderdag 10.00 - 13.30 uur.
 
Kerkdiensten

Informatie over aanvangstijden,
voorgangers en andere bijzonderheden


Dienstroosters voor medewerkers bij de diensten

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Kerk en Stad krant

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.