PKN
  » Organisatie » Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente Enschede
Samenstelling College van Kerkrentmeesters Samenstelling College van Kerkrentmeesters

Een overzicht van de samenstelling van het College van Kerkrentmeesters.
 

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: J.A. Holsbrink
Secretaris: J. Keizer,
Penningmeester: A.J. Vergunst, tel. 053-7504620 of 06-33607367

Contactadres:

Varviksingel 139, (7512 EK), tel. 4314464, e-mail:
 

Banken
Algemeen nummer: NL35FVLB0699541077

Betaling VVB/kerkbalansbijdrage: NL67FVLB0699843626
Collectemunten NL38ABNA0592218341
Alle bankrekeningen t.n.v. Protestantse Gemeente Enschede.

 
Kerkrentmeesters voor het financiële beheer Kerkrentmeesters voor het financiële beheer

Het College van Kerkrentmeesters heeft tot taak:

 1. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:
  - het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7;
  - het zorg dragen voor de geldwerving;
  - het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente;
 2. het beheren van de goederen van de gemeente;
 3. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
 4. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
 5. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is;
 6. het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en - indien aanwezig - het trouwboek;
 7. het beheren van de archieven van de gemeente;
 8. het beheren van de verzekeringspolissen.

 
Enschedese kerkmunten Enschedese kerkmunten

Gewoonlijk worden de collectezakken gevuld met munten en muntbiljetten. En - gelukkig - steeds vaker met zgn. collectemunten (zoals de EKM, Enschedese KerkMunt). Waarom gelukkig? Het schenken van geld aan de kerk vormt voor de Belastingdienst een aftrekpost bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting.

Het moet dan wel aantoonbaar zijn dat u het geld ook daadwerkelijk hebt gegeven. U kunt aan de Belastingdienst niet bewijzen welk bedrag u in de collectezak doet. Dat kan wel indien u bij het kerkelijk bureau collectemunten bestelt door het verschuldigde bedrag voor het gewenste aantal munten via uw bank- of girorekening over te maken. (Zie hiervoor Kerk en Stad onder het kopje "Collectemunten"). Dan heeft u bewijs voor de Belastingdienst van uw bijdrage aan de kerk. In plaats van geld doet u de collectemunten in de collectezak. Daarmee is uw bijdrage in de collecten een fiscaal aftrekbare post geworden, zodat u van elke euro een deel terugkrijgt van de Belastingdienst.

lees meer »
 
Uw kerkelijke bijdrage is aftrekbaar voor de belastingaangifte Uw kerkelijke bijdrage is aftrekbaar voor de belastingaangifte

Jaarlijks geeft u bij de actie Kerkbalans aan wat u wilt bijdragen aan de kerk van Enschede. Vervolgens betaalt u in de door u aangegeven periode(n) uw bijdrage. Op het aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting vult u het totaalbedrag van het jaar in bij de giften. Na aftrek van een bepaald drempelbedrag mag u van het resterende bedrag een gedeelte terugverwachten van de belastingdienst. Wat u terugkrijgt is afhankelijk van de schijf van heffing waarin u valt. Maximaal kunt u 52% terugontvangen van hetgeen u boven het drempelbedrag schenkt. Aan de aftrek is wel een maximum verbonden. Schenkt u te grote bedragen (in de ogen van de Belastingdienst) dan komt het teveel niet meer voor aftrek in aanmerking.

 
aftrekken zonder drempel aftrekken zonder drempel

Nieuwe regeling Belastingdienst
Kerkelijke bijdrage zonder drempel aftrekbaar bij belastingaangifte
Wist u dat er een regeling is bij de belastingdienst dat u periodieke giften kunt aftrekken zonder drempel?

 • Om voor aftrek van periodieke giften in aanmerking te komen moet aan enkele voorwaarden worden voldaan.
 • De gift moet worden vastgelegd op een standaard formulier
 • Het bedrag moet regelmatig worden overgemaakt (minstens 1 keer per jaar)
 • De bedragen zijn steeds ongeveer even hoog.
 • De bedragen worden minimaal 5 jaar achter elkaar overgemaakt.
 • Er mag geen tegenprestatie worden verricht door de begunstigde.
 • Dat zijn allemaal kenmerken van onze jaarlijkse bijdrage aan de actie kerkbalans.
 • Als je daar gebruik van maakt, is het natuurlijk mogelijk om je bijdrage te verhogen met een evenredig bedrag dat gelijk staat aan wat je terugkrijgt. Dat bedrag kan variëren van 30-50%!
Lees verder

Lees ook de folder Periodieke Gift van de Protestantse Kerk Nederland

lees meer »
 
Alternatieven voor uw jaarlijkse bijdrage Alternatieven voor uw jaarlijkse bijdrage

Er zijn nog andere mogelijkheden voor uw jaarlijkse bijdrage aan de kerk:

lees meer »
 
Testamenten Testamenten

Met de nodige schroom brengen wij graag nog onder uw aandacht dat u ook bij testament een bedrag kunt nalaten aan de kerk. Dit kan in de vorm van een legaat (dan heeft de kerk alleen recht op een bepaald bedrag). Ook kunt u de kerk benoemen tot erfgenaam voor uw gehele nalatenschap of een deel daarvan. U kunt ook een bestemming aan het nagelaten bedrag meegeven. Bijvoorbeeld dat het bedrag aan een bepaalde wijkgemeente besteed moet worden of juist moet worden besteed ten behoeve van de algemene middelen. De notaris kan u op dit punt adviseren.

 
 
 

Inloggen


 

Netwerk café 23+
datum en tijdstip 16-11-2018 om 17:30
meer details

Hoe lang nog?!
datum en tijdstip 18-11-2018 om 10:00

In 1974 schreef Maarten 't Hart de novelle Hoogzomer in april. Hierin beschrijft 't Hart de gevolgen van de klimaatverandering op aarde. Nota bene, in 1974!!!! En in de hem zo eigen stijl koppelt 't Hart in de novelle de waarnemingen in de natuur aan de lezing van de Bijbel, het boek Openbaring in het bijzonder. 
Dat is het erge bij onze Openbaring-lezing van komende zondag - dat de daarin beschreven uitzichtloze rampen zo vreselijk herkenbaar zijn. 
Is er dan geen enkele rechtvaardiging voor het voortbestaan van de mens te bedenken, zo vraagt de hoofdpersoon van 't Harts novelle zich aan het eind van het verhaal af. "Het enige dat ik wist te zeggen was: 'Dan is er niemand meer om naar Mozart te luisteren'."
Nee, het wordt geen vrolijke zondag. Dat heb je zo, aan het eind van het kerkelijk jaar.
meer details

Credoviering - over "de kerk"
datum en tijdstip 18-11-2018 om 19.00u
Credo in unam (sanctam) ecclesiam catholicam - ik geloof in één (heilige) katholieke kerk
Nee, het Credo zingt niet over de Ontmoetingskerk. Ja, óók over de Ontmoetingskerk. Maar tegelijk over heel veel meer. Gelukkig maar, want als het allemaal alleen van ons af zou hangen... 
Zeker, de kerk is, godbetert, een bron van heel veel ellende. Tegelijk, als het alternatief is, dat we vooral in onszelf moeten geloven... dan ben jij misschien wel beter af, maar wat mijzelf betreft heb ik grote twijfels. Hoe mooi is het, dat het Credo dan de aanbeveling doet om toch te geloven in de kerk... als ervaarbare werk-elijkheid van de Geest van Christus. 
Zondagavond doen we ons best om zo'n positief relativerende kerk-ervaring met elkaar te beleven. 
meer details

Spreekuur predikant
datum en tijdstip 20-11-2018 om 10:00
meer details

 
Activiteitenagenda
Bekijk onze activiteiten
Of geef hier een activiteit op
 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Kerk en Stad krant

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.